Privacyverklaring Miljoenhuizen

Miljoenhuizen verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Miljoenhuizen B.V., Adenauerlaan 14 Woerden, ingeschreven in het handelsregister met nummer 27195905.

2. Welke persoonsgegevens; bron

Miljoenhuizen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Gegevens van bezoekers van de website

Voor het doeleinde van statistieken worden via Google Analytics niet-herleidbare gegevens opgeslagen.

Gegevens gerelateerd aan huizen

Miljoenhuizen verwerkt gegevens over huizen in Nederland. Het gaat hierbij in beginsel om objectgegevens, dus niet om persoonsgegevens. De AVG is hierop daarom niet van toepassing. In bepaalde contexten kunnen deze gegevens, al dan niet in combinatie met andere gegevens, wellicht als persoonsgegevens worden gekwalificeerd. Miljoenhuizen beschrijft daarom in deze privacyverklaring daarom volledigheidshalve mede haar verwerking van deze gegevens.

Daarnaast worden makelaarskantoren genoemd. Ook de namen van makelaarskantoren kunnen in bepaalde gevallen worden gezien als persoonsgegevens, namelijk indien het makelaarskantoor wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak of personenvennootschap of indien de naam van een natuurlijke persoon in de bedrijfsnaam voorkomt.

Miljoenhuizen verwerkt de volgende gegevens omtrent huizen:

Miljoenhuizen verkrijgt deze persoonsgegevens via onderzoek op internet of via derden zoals CBS.

Gegevens van personen die gebruikmaken van onze diensten

Indien u gebruikmaakt van onze diensten verwerken we de gegevens die u ons zelf verstrekt of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst en de daaraan gekoppelde overeenkomst, zoals contactgegevens en betaalgegevens.

3. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Miljoenhuizen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Rechtsgrondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang van Miljoenhuizen en haar gebruikers bij het kunnen aanbieden en raadplegen van de informatieproducten van Miljoenhuizen, de uitvoering van overeenkomsten met gebruikers van onze diensten en de naleving van wettelijke verplichtingen.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende derden:

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Miljoenhuizen in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorgifte toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Miljoenhuizen ervoor zorg dat – voor zover de doorgifte niet plaatsvindt naar een land met een passend beschermingsniveau zoals bedoeld in artikel 45 AVG – er passende waarborgen worden getroffen in overeenstemming met artikel 46 AVG, of voldaan wordt een de voorwaarden van artikel 49 AVG.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 3 genoemde doeleinden.

7. Cookies en webbeacons

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

8. Uw rechten

U hebt het recht om Miljoenhuizen te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Miljoenhuizen te verzoeken om de gegevens te wissen. In bepaalde gevallen hebt u recht op het overdragen van uw gegevens.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Miljoenhuizen per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Miljoenhuizen neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Wijzigingen

Miljoenhuizen houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Miljoenhuizen via:

Miljoenhuizen B.V.
Adenauerlaan 14
3446 HS Woerden
privacy@miljoenhuizen.nl