Adres Plaats Prijs Datum
Sylsterwei 29 Engwierum € 495.000 Te koop 11-10-'18
Lytse Wei 9 Engwierum € 495.000 Te koop 11-10-'18
De Kampen 47 Engwierum € 289.000 Te koop 26-07-'18
De Kampen 32 Engwierum € 109.000 Te koop 19-06-'18
Sylsterwei 5 Engwierum € 329.000 Te koop 09-06-'18
Tsjerkepaad 2 Engwierum € 95.000 Te koop 12-05-'18
De Kampen 28 Engwierum € 105.000 Te koop 09-05-'18
Sylsterwei 1 Engwierum € 425.000 Te koop 30-04-'18
Dodingawei 32 Engwierum € 300.000 Te koop 30-04-'18
De Kampen 45 Engwierum € 375.000 Te koop 30-04-'18
De Buorren 6 Engwierum € 99.500 Te koop 30-04-'18
It Roster 3 Engwierum € 95.000 Te koop 30-04-'18
Dodingawei 35 Engwierum € 219.000 Te koop 30-04-'18
De Kampen 34 Engwierum € 130.000 Te koop 30-04-'18
De Buorren 23 Engwierum € 92.500 Te koop 30-04-'18